17 Haziran 2010 Perşembe

ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ

ANA ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ
Arı yetiştiriciliğinde verim alabilmek için; kullanılacak damızlığın bölgeye adapte olabilen ve genetik potansiyeli bilinen ırk olması temel kuraldır.
Ülkemizde Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege-Akdeniz bölgelerimizin iklimleri birbirlerinden fevkalade farklılık arz etmektedir. Özellikle bu dört bölgemizin her birisinde yüzlerce yıldır yaşamakta olan arı kolonileri kendilerini bu bölgelerin iklim ve florasına öylesine adapte etmişlerdir ki; her bölgede, o bölgenin iklim ve florasından kaynaklanan ırklar oluşmuş ve bu ırklar fizyolojik olarak değişik davranışlara sahip olmuşlardır.
Flora ile olan ilişki sadece fizyolojik davranışlarda kalmamış, arıların morfolojisini de etkilemiştir ve Kafkas arısının hortumu üçgül çiçeklerinin derinde olan deniz arıları orman gülündeki kumarın maddesine dayanıklı hale gelmiş, İç Anadolu Arısı Mayıs- Haziran ayı çiçekleri nektar akımından hızla faydalanmaya adapte olmuş, Muğla arısı ise Eylül-Ekim aylarında çam balı diye bilinen basra salgısına adapte olduğundan bu mevsime endekslenerek hızla çoğalmaktadır.
Son 30-40 yıldır gezginci arılarımız daha çok bal almak düşüncesi ile kolonilerini, çiçeğin olduğu ülkenin her yerinde gezdirmektedirler. Her bölgenin eko tipi olan yerli arılar, gezginci arıcıların arıları ile oğul mevsiminde melezleşerek yıllar yılı yörelerine adapte olarak doğal seleksiyon sonucu verimli hale gelen eko tipler gezginci arılar ile melezleşmişlerdir. Ana arıların, 3-8 km. çevrede uçuş sırasında çiftleşmesi doğal davranış olup; melezleşme kaçınılmaz bir sonuç olmuştur. Yıllardır devam eden kontrolsüz melezleşme sonucunda da verimsizlik ve dejenerasyon görülmüştür. Sonuçta çevre şartlarına dayanıklı eko tipler, gezginci arıcılık dolayısıyla orijinalliklerini koruyamamışlar, olumsuz karakterler ileri melez generasyonlarıda dominant karakter olabilmiştir. Sonuç olarak arıcılarımızın yaygın şikayetleri Orta ve Doğu Anadolu’da yazın nektar akımı döneminde çok hızlı yavru yapan ama bal stokla mayan, sonbahara çok yavrulu bol stoksuz giren, kış şartlarına dayanıksız ve ölen arı mevcudu oluşmuştur.
Ülkemizde, arıcılığın kurtuluşu gezginci arıcılık ile birlikte DAMIZLIK ANA ARI ÜRETİMİ VE DAMIZLIK ANA ARI KULLANIMIDIR.
Saf Irk, Eko Tip, Hibrit, Kullanma Melezi Nedir?
Saf Irk :
Saf ırk olarak vasıflandırılan arılar; hem dünya üzerindeki orijinal olarak bulundukları bölge itibarı ile hem de fizyolojik ve morfolojik özellikleri nedeni ile diğer ırklardan ayrılırlar. Saf ırklar tür içerisindeki bireylerden oluşan birimlerdir. Ortak vücut özelliklerine sahiptirler. Bal arısı ırkları doğal seleksi yon sonucu oluşmuşlardır. Tek örnektirler. Her ırk doğal çevresine uyum sağlamıştır. Eski Sovyetler Birliği Tarım Bakanlığı´nın tüzüğüne göre “Bir ırkın kabul edilebilmesi için, aynı menşeli ve dış görünümleri aynı olan arıların oluşturduğu, en az 20.000 arı kolonisinin benzer biyolojik ve üretim karakterlerini taşıması gerekir. Bunların dört kuşak boyunca başka ırklarla kan bağı bulunmamalıdır.” denilmektedir.
Apis Mellifera Caucasica bir ırktır. Bu ırkın orijinal olarak bulunduğu bölge Kafkasya Dağlarıdır ve bu ırkın kendisine özel ve diğer ırklardan farklı olduğunu belirten fizyolojik ve morfolojik özellikleri bulunmaktadır. Apis Mellifera Carnica ve Apis Mellifera Ligustica da ayrı ırklardır ve özellikleri itibarı ile diğer ırklardan ayrılırlar. Saf ırk arılar birbirleri ile çiftleştiklerinde yavrular, sürekli her kuşakta ana ve babanın yani ırkın karakterini gösterirler. İleri kuşaklarda hiç bir değişiklik göstermezler. Saf yetiştirme ile özel bir ırkın ya da bir soyun içinde yakın ilişkili çiftleştirmeler yaptırarak, istenilen karakterler yoğunlaştırılabilir ve sabitleştirilebilir. Aynı zamanda istenmeyen özellikler de adım adım elemine edilir. Mevcut özellikleri şiddetle sınırlandırılmaktadır. Bu amaçla başka ırkların bulunmadığı tecritli bölgelerde yetiştirilirler ve kontrollü olarak kendi içinde çiftleştirilerek muhafaza edilirler. Böylece saf yetiştirilmiş ırklar başarılı melezleşeler için sağlam bir temel sağlar. BAL ARISI IRK BAKIMINDAN YA SAFTIR YA DA MELEZDİR. Saf yetiştirme tüm ıslah çalışmalarının temelini teşkil eder.
Eko tip :
Eko tip dediğimiz arıları ‘bir ırk bölgesinin içinde daha küçük lokal alanlarda bulunan saf ırkın bir alt grubu olan ve kendi içinde çok yakın özellikleri olan arılardır’ diyerek tarif etmek mümkündür. Apis Mellifera Carnica ırkı bilindiği gibi orijinali Avusturya Alplerinde bulunan bir ırktır. Bu ırk Avusturya, Almanya, Eski Yugoslavya ve daha birçok ülkede yaygındır. İşte Karniol ırkına ait olan, Aşağı Avusturya bölgesindeki arılara SKLENAR EKO TİPİ, Slovakya’daki arılar da BUKOVSEK EKO TİPİ dır.
Hibrid :
İki ayrı ırkın veya iki ayrı saf hattın veya ayrı bir ırkla değişik ırktan bir saf hattın, birbirleri ile melezleşmesi sonucu meydana gelen melezlere HİBRİD denir. Hibridler genelde kontrollü yapılırlar ve bunlara kontrollü hibridler adı verilir. En verimli koloniler hibrid kolonilerdir. Bu şekilde yapılan iyileştirme çalışması, ekonomik açıdan önemli karakterlerin birleştirilme imkanlarına dikkat edilerek hatasız yapılırsa ilk kuşak melez kolonilerin verimliliği ıslah materyali olarak kullanılan ebeveyn ırklara göre en az % 20 - 25 daha üstün olmaktadır. Ancak hibridlerde bu üstün verim yalnız ilk kuşaklarda alınabilmektedir. İleri kuşaklarda bu verim hızla düşer. Dünyada bilinen önemli hibridler vardır. Hibrid üreticiliği arıcılığın en teknik ve en ileri aşamasıdır. Çok külfetli ve ileri bir tekniğin uygulanmasını gerektirmesine karşın hibrid ana arıların kolonilerinden sağlanan yüksek verim bu külfete katlanmaya değer bulunmaktadır.
Hibrid üretmenin temel kuralları
Kural : Önemli hibridlerin ebeveynleri olan saf ırk ve saf hatlar elde tutulmalıdır.
Kural : Tanınan hibrid ana arıların üretilebilmesi için tanınan hibridin ebeveynlerinin hangi ırk, eko tip veya saf hat olduğunun bilinmesi gerekir.
Kural : Tanınan hibridlerin ebeveynlerinin ana arıları ve erkek kolonileri saf olarak üretilmelidir.
Kural : Tecritli çiftleşme bölgelerinde hibridin saf ebeveynleri bulundurulmalı ve çiftleşmeleri sağlanmalıdır.
Dünyaca tanınan önemli hibridler
Sterline : 1949´da ABD´de üretilmiştir. İtalyan arısının dört hat hibrididir.
Midnite : 1957´de ABD´de üretilmiştir. Kafkas soyunun dört hat hibrididir. Saf hat ebeveynlere göre % 130 - 200 daha verimlidir.
Buckfast : Br. Adam´ın İngiltere´de geliştirdiği bir hibriddir. Buckfast ana X Anadolu baba hırçın ve hareketli, Anadolu ana X Buckfast baba sakin ve uysaldır. Buckfast hibridi ebeveynlere göre % 128 - 151 daha verimli bulunmuştur.
Hibrid yetiştiriciliğinde ilk olarak yöreye uygun ve iyi kombinasyon verecek ırklar ya da hatlar seçilir. Her zaman istenilen sonucun alınabilmesi için, seçilen ebeveyn hatlar seleksi yon yoluyla, mümkün olduğunca ortak özelliklere kavuşturularak saflaştırılır, istenilen karakterler elde edilir ve sabitleştirilir. Bu saf hatların elde edilebilmesi için yapay dölleme gereklidir.
Kullanma Melezleri :
Saf bir ırkın bakire ana arısının; yaşanılan coğrafi bölgede bulunan lokal kolonilerin erkek arıları ile çiftleşmesi ile elde edilen çiftleşmiş ana arılara kullanma melezi ana arılar denmektedir.
Burada bir nevi hibrid yetiştiriciliği yapılmakla beraber erkek kolonilerin ırk özellikleri bilinmediğinden ve bilinse bile tecritli çiftleştirme bölgesinde kontrollü çiftleştirme yapılmadığından bu ana arılara hibrid demek mümkün olmamakta, verimleri konusunda kesin bir ifade kullanılamamaktadır.
Tecritli çiftleştirme alanları tesis edemiyorsanız bu tür üretim kaçınılmaz olmaktadır.
Türkiye´de 1978 yılından bu yana yapılan ana arı yetiştiriciliği bu temele dayalı olarak yapılmaktadır. Ana hattı Kafkas olan kullanma melezi ana arılar yetiştirilmektedir.
Ana arılar Kafkas ırkından yetiştirilmekte, bu ana arıların çiftleşmeleri için normal yani değişik ırk ve melez kolonilerin bulunduğu yerlerde çiftleşmeleri sağlandığından erkek koloniler hakkında hiç bir şey söylemek mümkün olmamaktadır.

KARAKTERLER

Irk
Orijinal Yeri
Renk
Gömeç kapatma
Arıların davranışı
Kışa dayanıklılık
Oğul eğilimi
Dil uzunluğu (mm)
1 günlük ana arı (mg)
Çiftleşmemiş ana arı
(mg)
Çiftleşmiş ana arı (mg)
Ana* verimliliği
Her ırkın, diğer ırklara göre üstünlük gösterdiği bal akışı koşulları
Orta Rusya Arısı
Kuzey Kafkaslar hariç Rusya’nın Avrupa kısmı
koyu gri
beyaz
saldırgan (hırçın)
çok yüksek
güçlü
5.9 - 6.35
110
190
210
1500 - 2000
Ihlamur ve karabuğdaydan sürekli bal akışı. Baklagiller ve fasulyenin dışında, tek çiçekten bal akışı
Kafkas Arısı
Kafkasların kuzeyi ve ötesindeki dağlık bölgeler (Gruzyia, Azerbaycan, Ermenistan)
gümüşi gri
esmer
çok uysal
düşük
çok düşük hemen hemen yok
6.7 - 7.2
90
180
200
1100 - 1500
Nisbeten zayıf ve yetersiz, ama sürekli bir bal akışı. Tecrit sahalarındaki tek çiçekten bal akışı, üçgül ve diğer baklagiller
Karpat Arısı
Karpat Dağları (Ukrayna’nın batısı)
gri
genellikle beyaz
uysal
yüksek
düşük
6.3 - 7.0
110
185
205
1200 - 1800
Mevsimin ilk yarısında ve mevsim ortasında, nisbeten fakir, tek ve çok çiçekten bak akışı
Step Ukrayna Arısı
Ukrayna’nın step bölgeleri
gri
beyaz
orta derecede hırçın
yüksek
güçlü
6.3 - 6.55
105
180
200
1100 - 1800
Özellikle tek çiçeklerden sağlanan zengin ve sürekli bal akışı
Uzakdoğu Arısı
Uzakdoğu
gri ve gri ile sarı
çeşitli
orta derecede hırçın
yüksek
oldukça güçlü
6.5 - 6.8
105
180
200
1100 - 1600
Zengin ve sürekli ıhlamur bal akışı ile nisbeten fakir, tek ve çok çiçekten bal akışı
Carnica Arısı
Güneydoğu Alpler (Yugoslavya, Avusturya
gümüşi gri
çeşitli
uysal
düşük ama Kafkas’tan daha yüksek
düşük
6.4 - 6.8
110
185
205
1400 - 2000
Özellikle mevsimin ilk yarısında, nisbeten fakir, tek ve çok çiçekten bal akışı
İtalyan Arısı
İtalya
gri ile sarı
beyaz ve çeşitli
orta derecede hırçın
düşük
orta (ölçülü, aşırı değil)
6.2 - 6.15
115
190
210
1500 - 2000
Mevsim ortası ve yaz sonunda, tek ve çok çiçekten zengin, sürekli bal akışı
*(Ana arının verimliliği = Tam gelişmiş kolonilerde, ana arının bir günde bıraktığı yumurta sayısı)
Tablo 9 Başlıca balarısı ırklarının biyolojik ve ekonomik özellikleri

4 Haziran 2010 Cuma

SENİ SEVİYORUZ BUCKFAST

Arı da öpülür mü?
Dayımın oğlu Ezher Kolağası,hayatında ilk defa arılarla bu kadar yakın.Ya buna ne diyecesiniz.

Çok mutlu bir hali var
Bir çıta çıkarıyoruz.
Çıtamızdaki yavru durumu 30 mayıs itibariyle çok iyi.
Bir kısmından yavrular çıkmış durumda.
Bu senenin anaları.
Boğumları net olmalı.
Kendinden emin bir hali var.
30 Mayıs arılar yeterki bal bulsun.
Ağabeyim Mustafa,bu lezzeti hiç bir yerde tatmamıştır sanırım.
Afiyet olsun.
Piknik yapmaya gelmişler.
Güveç.

1 Haziran 2010 Salı

SURİYE GEZİMİZ

Sitt-i Zeynep Anamız.Hz Ali'nin kızı.Hz Hüseyin'in kesik başını Kufe'den kaçırıp kucağında getiren kızkardeş.
Hazret-i Zekeriyya Peygamberimiz

Sultan Selahaddin Eyyubi.
Peygamberimizin ayak izi.
Peygamberimizin küçük yaştayken peyganberliğini anlayan Papaz Bahira'nın bulunduğu Busra şehri.
Halid bin Velid Hazretleri.Vasiyeti :''Kılıcımı kabrime asın'' olmuş.
Emevi Camii'nde semazenler
Emevi Camii.Yahya Peygamber ve Hz Hüseyin'in kesik başı bu camide.
Hazret-i Hüseyin ve on bir akrabasının Kufe'den getirilen kesik başlarının yıkandığı yer.
Son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin ve eşrafı
Bilal-i Habeşi Hazretleri
Şam-Şerif
Muhiddin bin Arabi Hazretleri'nin türbesi

Muhiddin bin Arabi Hazretleri Camii.

Ve, Peygamberimizin iki hanımı.
130 resimden bazıları.
Mutlaka gitmek gerek.
BUCKFAST ARILARININ HAYRANLARI

Lale Hanım ve Turgay İşler Beyefendi,arılığımızı ziyaret ettiler .


Ana arı kolonisini kendileri seçti.
Analarını kafeslediler.


Ve Lale Hanım ''Bir kovan arım vardı.İki ana arı alarak onları çoğaltacağım.Buckfastlarla çalışmak benim için bir zevk''dedi.
Analarımız Balıkesir'in Ayvalık ilçesine gitti.17 Mayıs 2010 Pazartesi

BUCKFAST ANALARIMIZI DENEYEN TECRÜBELİ ARICILARIMIZ

MÜSLÜM KILINÇ ELAZIĞ 05333114809

HIZIR KALAYCI NEVŞEHİR/GÜLŞEHİR 05426457229

ARICI İBRAHİM TUNCELİ 05355682789

TUFAN ÖZSOY ADANA /TUFANBEYLİ 05333313802

ABDURRAHMAN AKBABA KAYSERİ /YAHYALI 05397083362

ADEM YAMAK KOCAELİ/KARAMÜRSEL/ÇAMÇUKUR KÖYÜ 5414548010

AHMET GÜLEN IĞDIR 05352289345

ABDURRAHMAN SAĞLAM KÜTAHYA/TAVŞANLI 05333173116

MUKİM KIYAN KONYA/YAKAMERAM 05365285905

MUSTAFA ÇAKMAK KARS/KAĞIZMAN 05054879994

ARICI MUSTAFA KASTAMONU 05358390878

SEZAİ DEMİR ANKARA/EVREN 05339295133

SEZGİN KADINCI GEBZE 05458076148

SÜLEYMAN KOPLAY KONYA/ERMENEK 05333811383

ARICI TUNCER ELAZIĞ 05336352639


ANALARIMIZI ALIP DENEYEN ARKADAŞLARIMIZDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.


BİZİ TERCİH EDEN BU EŞSİZ ARICI KARDEŞLERİME TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ.

14 Nisan 2010 Çarşamba

SATILIK ANA ARI


Buckfast ana arılarımız 4 Nisa 2010 da çıktı. 20'sinde hazır olacak inşallah.
Ana fiyatımız 30 tl dir.

SATILIK ARI

Arı çiftliğimiz tamamlandı.Artık arı kovanları çıta hesabı satılığa çıkarıldı.Buckfastlar'ın çıtası 20 tl olarak satılmaya başlandı.

22 Şubat 2010 Pazartesi

BUCKFASTLAR İLK DALAKLARINI VURDU.

3-4 çıtalı arılarımız Şubat 15'de dalak vurdu
Tabi stok peteklerimizi attık.


Dış yüzeydeki arılar.
ALLAH (CC)NAZARDAN SAKLASIN.MAŞAALLAH,TEBAREKALLAH,LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAH.4 Şubat 2010 Perşembe

İLKBAHAR HEYECANI

Hava sıcaklığı 16 dereceyi geçince bazı işlemlerimizi yapmak zorunda olduğumuzu hissettik.
Arılığımızın yeni yeri.

Bu tarihte arıların uçuşunu göstermek istedim.


Keklerini üzerlerine koydum.İç giyimlerini daha önceden yapmıştım.
Her iki tarafta da bölme tahtası var.

Birinci keki yemişler.


Arının yavru durumu.Tarih 02 Şubat 2010.

Bence durum çok iyi.Havalar şuan çok soğuk.Yavruların üşümesi imkansız.Çünkü tedbirimizi aldık.31 Ocak 2010 Pazar

BUCKFAST ARISI

Yurt dışından getirttiğimiz Buckfast Ana Arısı
Bizim yıllardan beri ürettiğimiz Buckfast Anamız(Sarı olan)

Yine kendi ürettiğimiz Buckfast Anas(Siyah olup boğumları sarı)
BUCKFAST ARISI

Uysaldır.Gelişme hızı çok iyidir.Yavru durumunu zamanave bölgeye göre ayarlar.İlkbaharda hızlı gelişir.Bal verimi yüksektir.Oğul eğilimi çok azdır.Kışlama yeteneği iyidir.Yeni yeni tanınmaya başlayan bir ırktır.Anayı kıskanır.Başka ırklarda ana kabul ettirmek biraz zordur.Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır.Yukardaki resim bu sene dışardan gelen orjinal anadır.