31 Ocak 2010 Pazar

BUCKFAST ARISI

Yurt dışından getirttiğimiz Buckfast Ana Arısı
Bizim yıllardan beri ürettiğimiz Buckfast Anamız(Sarı olan)

Yine kendi ürettiğimiz Buckfast Anas(Siyah olup boğumları sarı)
BUCKFAST ARISI

Uysaldır.Gelişme hızı çok iyidir.Yavru durumunu zamanave bölgeye göre ayarlar.İlkbaharda hızlı gelişir.Bal verimi yüksektir.Oğul eğilimi çok azdır.Kışlama yeteneği iyidir.Yeni yeni tanınmaya başlayan bir ırktır.Anayı kıskanır.Başka ırklarda ana kabul ettirmek biraz zordur.Soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır.Yukardaki resim bu sene dışardan gelen orjinal anadır.


KARNİYOL ARISI
Apis mellifera carnica

Karniyol Arısı

Sakindir
Gelişme hızı çok iyidir
Erken ilkbaharda hızlı gelişir
Bal verimi yüksektir
Oğul eğilimi yüksektir
Kışlama yeteneği iyidir
Yaygın bir ırktır
Ana Vatanı ve Yayılışı
Karniyol arısının anavatanı Slovenya’dır. Şu anda bütün kıtalara yayılmış durumdadır. Aynı zamanda dünya üzerinde İtalyan arısından sonra en yaygın ikinci arı ırkıdır. Slovenya başta olmak üzere Hırvatistan, Avusturya, Bosna Hersek ve Sırbistan’da yaygın olarak bulunmaktadır. Ancak iyi özellikleri, verimliliği ve sakinliği nedeni ile dünyanın değişik bölgelerine götürülmüştür.Görünüş ÖzellikleriKoyu renkli, kısa ve sık bir kıl örtüsüne sahiptir. Gri renkli arılar olup abdomenin 2. ve 3. segmentleri üzerinde kahverengi benekler veya bazen da kahverengi bantlara rastlanabilir. Erkek arıların tüyleri gri grimsi kahverengi arasındadır. İşçi arılar gri ve siyah çizgili görünürken ana arılar da daha çok gri ve kahverengi bantlar hakimdir.Davranış özellikleriArı ırkları içerisinde en uysal arı ırkıdır. Yavru üretme yeteneği çok iyi olup ilk baharda 16-22 bin mevcutlu bir koloni %450’lik bir artışla ana nektar akımı öncesi Haziran ayında yaklaşık 80 binlik mevcutlara kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle ilkbahar mevsiminde gelişmesi iyi ve hızlı olmaktadır.Kışlama yeteneği de çok iyidir. Kışa küçük bir populasyon ile girip az bal tüketerek daha ekonomik geçirmektedir. Örneğin aynı koşullarda İtalyan arısının 16-22 kg/koloni bal tüketerek kışladığı ortamda karniyol arısı 5-9 kg/koloni bal ile kışlayabilmektedir. Karniyol arısının en uygun kışlama sıcaklığı –5 ile +50C arasıdır. Çok çalışkan bir arı olup yağmacılık eğilimi oldukça azdır. Ancak oğul verme eğilimi yüksektir. Oryantasyon yeteneği oldukça iyi gelişmiştir. Propolis toplama eğilimleri azdır. Yavru çürüklüğü hastalığına ve nosemaya karşı dayanıklıdır. Çevre şartlarındaki değişikliklere karşı adaptasyon yeteneği yüksektir. Özellikle kışı sert ve uzun geçen Avrupa ülkelerinde en çok tutulan arı ırkı durumundadır. Karniyol arılarının diğer ırklarla melezlerinden oldukça verimli uysal ve kuvvetli koloniler elde edilmektedir.Ülkemiz Arıcılığı İçin ÖnemiÜlkemiz farklı ekolojik ve iklim özelliklerine sahip bölgeleri ile arıcılık konusunda dünya çapında iyi bir potansiyele sahiptir. Dünyadaki tarımsal gelişmelere parelel olarak arıcılık tekniği ve yenilikleri biraz yavaş da olsa ülkemizde de uygulanmaya başlamaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı önderliğinde arıcıların Arı Yetiştiricileri Birliği adı altında örgütlenme faaliyetleri hızlanmış, son birkaç yıl içerisinde yeni yönetmelik ve düzenlemeler yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar arıcılık sektöründe geçmiş yıllara oranla büyük atılımlar yaşanmasına neden olmuştur.Tarımda verimliliğin etkileyen iki temel esastan biri olan genetik yapı nesilden nesile aktarılır ve kolaylıkla değiştirilemezler. Verimi etkileyen ikinci unsur ise çevre faktörleridir. Birim alandan veya canlıdan verimliliği artırmak için her iki faktörün de uygun olması gerekir. Bir canlının yapısını değiştiremeyiz, ancak sonraki nesilleri veya o canlıyı üretim dışı bırakarak farklı genetik yapıdaki canlıyı getirerek genetik yapıyı değiştirebiliriz. Ancak genetik yapının değişiminde çevre şartlarına uygunluk çok önemlidir. Bu nedenle kademeli olarak ıslah çalışmalarının yürütülmesi daha başarılı olacaktır. Yine çevre faktörlerinde de bir takım iyileştirmeler yapılabilir. Örneğin arıcılık açısından baktığımızda bakım ve besleme koşullarının iyileştirilmesi ve flora değişikliği iyileştirme olabilir. Dünya üzerinde bu amaçla yapılan çalışmalarda en fazla kullanılan arılar olan İtalyan ve Karniyol gibi arı ırkları ile bazı ıslah çalışması ürünleri (örneğin Buckfast arısı) gibi materyaller değişik yollar ile ülkemize getirilip kullanılmaktadır. Bu arılar ile yapılan bilimsel araştırmalar da vardır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlara ve dünyada yapılan çalışma sonuçlarına göre bu arı materyallerinin ülkemizde kontrollü olarak kullanılmasının faydalı olacaktır. Ancak özellikle şunu belirtmekte fayda vardır. Ülkemizde Anadolu arısının Muğla ekotipinin ve Kafkas ırkının korunması ve yapılacak ıslah çalışmalarında mutlaka kullanılmaları gerekmektedir.Ayrıca yurt dışından getirilecek materyali Bakanlık ve Üniversiteler işbirliği ile hastalık ve zararlı bulaşmasına karşı kontrol edilerek getirilmesi ülke arıcılığımızın geleceği açısından oldukça büyük önem arz etmektedir.Dr Ali Korkmaz'ın kaleminden)

İTALYAN ARISIApis mellifera ligustica

İtalyan Arısı

Sakindir
Gelişme hızı çok iyidir
Erken ilkbaharda hızlı gelişir
Bal verimi yüksektir
Arı sütü verimi yüksektir
Kışlama yeteneği iyidir
Yaşama gücü yüksektir Dünyada en yaygın ırktır
Arı göçlerinde ana kesebiliyor.

KAFKAS ARISIApis mellifera caucasica


Kafkas Arısı

Sakindir
Dili uzundur
Soğuğa adapte olmuştur
Geç uyanır, geç gelişir
Güçlü populasyona ulaşır
Bazı hastalıklara duyarlıdır
Fazla propolis toplar

ANA ARI YETİŞTİRME İÇİN GEREKLİ BİLGİLER

Ana Arının Önemi
Kalıtsal yapının kaynağı olması nedeniyle koloninin en önemli bireyi ana arıdır.
Bir bütün olarak koloninin performansı; ana arı ve, çiftleştiği erkek arıların genetik yapısına bağlıdır. Ana arı çiftleşme sırasında erkek arılardan aldığı kalıtsal özellikleri, kendi kalıtsal özellikleri ile kombine ederek koloniye aktarır.
İşçi arılarda gözlenen kalıtsal özellikler ile çevre etkileşimleri, arıcıya koloninin değeri olarak yansır.

Ana Arı Yetiştiriciliğinde Amaç

Genetik değer ve üstün özellikleri ileriki generasyonlara aktarabilen kolonilerden kaliteli ana arılar üretmektedir.
Kaliteli ana arılar elde edebilmek için yapılacak şey; istenen özellikler doğrultusunda isabetli damızlık seçimi ve uygun ana arı üretim yöntemleri kullanmaktır.

Kısaca Ana Arı

Koloninin
Sakinlik
Gelişme Hızı
Kışlama Yeteneği
Oğul Eğilimi
Ömür Uzunluğu
Hastalıklara Direnç
Propolis Toplama
...
Özelliklerini belirler

Ana Arı

ØDöllenmiş yumurtadan oluşur.
ØGelişmesini 16 günde tamamlayarak ergin hale gelir.
Ø7-10 günlük yaşta çiftleşme uçuşuna çıkarak havada 10-20 erkek arı ile çiftleşir.
ØKaliteli bir ana arı, başarılı çiftleşme sonucu 6 milyon adet spermatozoayı spermatekasında depolayabilir.
Øİklim, vejetasyon ve koloni şartlarına göre günde 1500-2000 adet yumurta bırakabilir.
ØHer kolonide (oğul dönemi hariç) bir tanedir.
ØFeromonları ile koloninin düzenini sağlar.
Ø3-4 yıl yaşayabilir.

ARICILIK ve ANA ARI ÜRETİMİ

Arıcılıkta Amaç

En az girdi ile bal arısı kolonilerinin, mevcut bitki ve salgı kaynaklarından en yüksek düzeyde nektar, salgı, polen ve propolis gibi materyalleri toplayarak bunların değişik arı ürünlerine dönüştürülmesi ve bitkisel üretimde yeterli polinasyonun sağlanmasıdır.
Koloni Yapısı

Ø Bal arıları sosyal böcekler olup topluluk halinde yaşamlarını sürdürürler.
Ø Bal arısı kolonisi; morfolojik ve fizyolojik özellikleri bakımından farklılıklar gösteren bir ana arı ile sayıları mevsimlere göre değişen miktarlarda işçi ve erkek arılardan oluşur.
Ø Kolonideki tüm bireyler ana arının yumurtladığı yumurtalardan gelişirler.
Ø Ana arılar koloni içerisinde 3-4 yıl gibi uzun süre yaşayabilen; yumurta döneminden hayatının sonuna kadar arı sütü ile beslenen tek bireydir.

Bir Arının Yaşam Evreleri


Ana Arı
İşçi Arı
Erkek Arı
Yumurta
3
3
3
Larva
5
6
7
Pupa
8
12
14
Toplam (gün)
16
21
24

Açık Dönem
8
9
10
Kapalı Dönem
8
12
14
Toplam (gün)
16
21
24


Arıların Yumurta Dönemi


Arıların Larva Dönemi


Arıların Pupa Dönemi

İşçi Arının Gözden Çıkışı

İşçi Arının Davranışsal Gelişimi

İşçi Arının Yaşamı

0-3 Petek gözlerini temizleme.
4-6 Yaşlı larvaları nektar ve polenle besleme.
7-12 Genç larvaları arı sütüyle besler.
13-18 Balmumu salgılama ve petek örme.
19-21 Kovanın savunması, havalandırılması,
temizliği, nektarın tarlacı arılardan
alınması ve olgunlaştırılması, polenin
petek gözlerine depolanması.
22- Nektar, polen, propolis ve su toplanması.

Erkek Arının Görevi

28 Ocak 2010 Perşembe

ADANA ARICILARINA UZMANLARDAN EĞİTİM DERSİ

Adana İl Tarım Müdürlüğü'nde bir eğitim toplantısı yapıldı.

Dr Mehmet Tuzcu,Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde görevli.
Arı hastalıkları ile ilgili bilgiler verdi.
Balımızda, yanlış ilaçlama nedeniyle,kalıntı çıkarsa kabak başımızda patlayacak.Beş bin tl ceza kesilecek.Onun için dikkatli olmamızı önerdiler.
Birlik başkanımız ve müdürler
Güldane Yüce,Gıda Kontrolörü.
''Balın doğal halini koruyalım.Yasal yaptırımlarla karşılaşmamak için ürettiğimiz bala çok dikkat etmeliyiz.Tertemiz ürettiğimiz ballar ambalajlanırken bile kimyasal maddelerle karşılaşabilir.Doğal şifa kaynağımız zehirhaline gelmesin''şeklinde mesaj verdi.9 Ocak 2010 Cumartesi

VAROA MÜCADELEMİZ

Eyyup Yıldırım,Arıcı Süleyman ve Durmuş abi ile arılıkta buluştuk.Süleyman abinin arılarına varoa ilaçlaması yaptık.Çiçekler açmış.Şaka değil.Arılar güzel polen getiriyor.Açmaya hazırlanan diğer bitkimiz. Hartlap.Varoa Mücadelemiz.

MUSTAFA AMCA'NIN KUR'AN-I KERİM ZİYAFETİ